Mensenrechtenrapportage 2013

Er is weer een jaar voorbij en het College voor de rechten van de Mens in Nederland vraagt  weer om input voor de jaarlijkse rapportage. Hier is de onze.

Geacht College,

Evenals vorig jaar willen wij u deelgenoot maken van onze zorgen op het gebied van de naleving van mensenrechten in Nederland.Uiteindelijk is vlak voor het nieuwe jaar de situatie voor transgenders vrij drastisch verbeterd op het gebied van de schending van integriteit van het lichaam. Per juli dit jaar is er geen medisch ingrijpen meer nodig. Maar dat wil nog niet zeggen dat Nederland nu conform de Yogyakarte Beginselen handelt – wat de regering al jaren belooft. Sterker nog er wordt wederom een controle opgedrongen, met het oog op transjongeren. Men handelt vanuit de veronderstelling dat zij niet zelf kunnen beslissen wat ze willen qua genderregistratie. Dat gaat lijnrecht in tegen het Verdrag voor de Rechten van het Kind en is onlogisch omdat kindren van 16 jaar al mogen beslissen over ingrijpend medisch handelen. Waarom dan niet overt hun legale status?

  • Wij vragen het College de regering te wijzen op de verplichting tot naleving van het VN Kinderrechtenverdrag, ook waar het trangender minderjarigen betreft.

Waar de regering door wijziging van BW 1:28 (per juli as.) niet meer in strijd handelt met Beginsel 23 (onnodig medisch handelen tot aan foltering toe), weigert ze nog stug zich echt aan de beginselen te committeren en laat ze een behoorlijk deel van Beginsel 3, Erkenning voor de wet als persoon, buiten beschouwing. Waar niet-transgenders in het algemeen over hun lichaam en identiteit mogen beschikken, is het laatste aan transgenders niet vergund. Wat zou men ervan zeggen als we iedereen die kinderen wil of die wil trouwen aan een onderzoek onderwerpen of ze wel duidelijk weten waar ze aan beginnen? Verwijten over discriminatie zouden niet van de lucht zijn.

  • Wij verzoeken het College te blijven staan voor volledige naleving van de Yogyakartaprincipes en de regering hetzelfde aan te raden.

Ook op het gebied van transgender gezondheidszorg is er een nijpende situatie. Door mismanagement (ziekenhuisdirectie VU laat zorgvuldig budget plannen na) lopen transgenders groot risico noodzakelijke medische zorg mis te lopen. Wij vragen de regering de transzorg te decentraliseren en daarvoor te budgetteren.

  • Wij verzoeken het College aan te dringen bij de regering op maatregelen die een goede transgenderzorg mogelijk maken.

Intersekse

Een probleem dat al jaren bestaat maar niet minder wordt, dat we graag onder de aandacht van het College brengen, is dat er dagelijks in Nederland foltering plaatsvindt van pasgeborenen wier geslachtskenmerken niet voldoende beantwoorden aan de ideeën die we hebben over hoe een nieuw mens eruit moet zien “daaronder”. Het feit dat er zorgvuldig wordt gekeken naar welke kant de genderidentiteit waarschijnlijk zal vallen en het kind dan die kant op geopereerd wordt, doet niets af aan het feit dat er geen medische noodzaak is tot deze ingrepen. Neonatale ingrepen in het genitaalgebied staan ook volgens VN rapporteur voor wrede en ongebruikelijke behandeling in de gezondheidszorg Pérez, gelijk aan foltering.

  • Wij vragen het College op het gebied van geslacht, seksuele oriëntatie en gender-identiteit en -expressie positie te kiezen voor de kinderen met een intersekse conditie.
  • Tevens verzoeken wij u de belangenorganisatie Nederlands Netwerk Intersekse en DSD (NNID) het komende jaar uit te nodigen tot een gedachtenwisseling zoals eerder met Transgender Netwerk Nederland.

Wij hopen verder dat ondanks de geringe kans van opname in het publieke rapport onze suggesties ter harte worden genomen en dat het College een open oog blijft houden voor de Genitalverstümmelung van kinderen met een intersekseconditie en de intense discriminatie die transgenders ten deel valt.

College rechten vd mens

Racisme

Van andere aard zijn arbeidsdiscriminatie en algemeen racistisch gedrag tegen met name Marokkanen en Turken en asielzoekers. Ten opzichte van 2013 is er naar ons weten niets verbeterd aan de sitaie van Roma in Nederland. Met het niet nadrukkelijk tegengaan van discriminatie groeit een klimaat van onverdraagzaamheid (waarbij verdraagzaamheid sowieso al de minste vorm van acceptatie is). het beleid voor asielzoekers en vluchtelingen was al jammerlijk, het wordt er alleen slechter op. Ze tarten elke humaniteit. Dat wordt alleen sterker wanneer we kijken naar de opsluiting van ongedocmenteerde asielzoekers die hooguit een administratieve straf zouden verdienen maar feitelijk als personen geillegaliseerd worden. De virulente haat tegen hen is verbijsterend.

  • Wij verzoeken het College zich krachtig uit te spreken tegen de mensonterende praktijken waaraan asielzoekers onderworpen worden.

Bronnen

Voor de transgenderwetgeving verwijzen we naar BW 1:28 (voorstel 33.351).

Voor de zorg stonden er berichten in de dagbladpers zeer recent en een beschrijving van de situatie (onder meer op NRC en een richting die meer conform de mensenrechten is staat op Vreerwerk.

Het verdrag van het kind is u bekend. VN Rapporteur voor foltering en ongebruikelijke en wrede behandeling in de gezondheidszorg is vindbaar onder A.HR.22.53

De Yogyakartabeginselen vindt u op http://www.yogyakartaprinciples.org

Voor de racisme opmerkingen zullen de vakorganisaties beter info kunnen geven dan wij.

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: