Missie en visie

Visie en missie van Vreerwerk

Vreerwerk heeft tot doel de stereotyperingen rondom gender, genderidentiteiten en genderexpressies te doorbreken. Zowel waar het transpersonen betreft als waar het niet-transgenders betreft. Dit doen we middels gendereducatie.

De wereld moet stevig veranderen qua gender-opvattingen. Erkenning van het bestaan van transgenders, is niet genoeg want dat heft de onrechtvaardigheid en de discriminatie niet op. Vreerwerk gaat voor een radicaal andere wereld, om te beginnen op gender-gebied.

Middels voorlichting, advocacy, analyse en belangenbehartiging wil Vreerwerk de bestaande genderstereotypen aan de kaak stellen en doorbreken. Stereotypering is een mechanisme dat machtsongelijkheid en slechte behandeling van minderheden actief in de hand werkt. De ene keer door nalatigheid wegens onbekendheid, de andere keer door slechte wetgeving. Gebrek aan bewustzijn dat anders-zijn veelal leidt tot achterstelling, zorgt voor veel onbewuste discriminatie en zelfs tot geweld.

Stereotypering leidt tot ongelijke machtsverhoudingen en genderstereotypering daarbij tot discriminatie en slechte behandeling op grond van identiteit of expressie van wie niet tot de hegemonische gendergroepen behoren..

Feitelijk beschikken over gelijke rechten versterkt minderheden. Uit onderzoek blijkt dat hier regelmatig geen sprake van is en dat dit voor transpersonen nog harder geldt dan voor homo’s en lesbo’s. Vreerwerk werkt mee dit euvel te bestrijden.

%d bloggers like this: